Preglej vse novice

JAVNI POZIV

02. Dec 2014

vlagateljem za pridobitev tradicionalnega priveza v Krajinskem parku Strunjan

 

Javni zavod Krajinski park Strunjan je 2.12.2014 objavil Javni poziv za proste tradicionalne priveze v Krajinskem parku Strunjan. Razpis je objavljen na spletni strani www.parkstrunjan.si in na oglasni deski KS Strunjan ter KS Jagodje-Dobrava. Rok za oddajo vlog je 8.12.2014.

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je 10 prostih tradicionalnih privezov v vodotoku Roja, za kategorije plovil med vključno 5 in 7 metri dolžine. Privezi so opremljeni s celotno opremo za privezovanje, ki zaobjema ustrezen dostop z leseno stopnico pritrjeno na obrežni zid na levem bregu dol vodno in dveh lesenih pilotov na katerih je okovje z dvema rinkama.

2. POGOJI

Za pridobitev tradicionalnega priveza v Krajinskem parku Strunjan morajo vlagatelji podati pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga pozivu, kjer so navedeni podatki: datum prijave, ime in priimek, telefonska številka, gabariti plovila (širina in dolžina) in največ mesec dni staro potrdilo upravne enote o stalnem prebivališču.

Uporabniki bodo ob prvi dodelitvi priveza podpisali z upravljavcem dogovor o privezu. Vsebina dogovora je natančneje določena v Pravilniku. V dogovoru je določeno tudi, da so uporabniki ob prvi dodelitvi priveza dolžni vnaprej plačati stroške v višini dvojne letne uporabnine, in sicer za tekoče leto in naslednje koledarsko leto. S plačilom računa izstavljenega meseca decembra 2014, bodo imeli uporabniki pravico do priveznega mesta v vodotoku Roja za obdobje med decembrom 2014 in septembrom 2016.

Pravila privezovanja plovil in pogoje ter merila za pridobitev pravice uporabe priveza so podrobneje opredeljeni v Pravilniku, ki je priloga javnemu pozivu. Javni poziv s prilogami in potrebni obrazci so na voljo na spletni strani www.parkstrunjan.si in na oglasni deski KS Strunjan ter KS Jagodje-Dobrava, možno jih je prevzeti tudi osebno na upravi upravljavca v poslovnem času.

Prosta privezna mesta so namenjena plovilom dolžine med vključno 5 in 7 metri dolžine. V kolikor bo ostalo prostih mest, lahko na teh mestih pridobijo pravico do priveza tudi krajša plovila, vendar po ceniku za dolžino plovila 5 – 6 m. Skladno s tem, vlagatelji lahko pošljejo vlogo tudi za plovila z dolžino manj kot 5 metrov in bodo glede na ostale kriterije razporejeni na seznam, pod pogojem, da soglašajo s plačilom priveznine za plovila dolžine 5 – 6 m.

3. ODDAJA VLOG

Vlogo, ki vsebuje pravilno izpolnjen obrazec in največ mesec dni staro dokazilo o stalnem prebivališču, vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno v poslovnem času, na naslov Javni zavod Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož. Ob prejemu pisne vloge osebno na upravi upravljavca, se vlagatelju izda potrdilo, v katerem se navede čas oddane vloge. Čas oddane vloge po pošti priporočeno, ustreza času navedenem na potrdilu na ovojnici, izdanem ob oddaji priporočene pošiljke. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnavale.

4. OBRAVNAVA VLOG

Vloge vlagateljev, se obravnavajo po vrstnem redu, glede na čas, ko je vloga prispela na naslov upravljavca. Čas oddaje vloge je zaveden ob osebni oddaji na upravi upravljavca oz. ob oddaji vloge po pošti priporočeno.

Med vsemi prejetimi vlogami, ki izpolnjujejo pogoje glede gabaritov plovila, bo upravljavec dal prednost tistim vlagateljem, katerih lastnik plovila, ima dlje trajajočo stalno bivališče na območju parkovnih lokalnih skupnosti, in sicer KS Strunjan in KS Jagodje Dobrava.

Izbranega vlagatelja upravljavec obvesti o izbiri in mu ponudi sklenitev dogovora o privezu v roku 14 dni. Ob sklenitvi dogovora o privezu more imeti izbrani vlagatelj, ustrezno registrirano plovilo. V kolikor ga nima, izgubi pravico do sklenitve dogovora o privezu in jo dobi vlagatelj, ki je naslednji po vrsti.

Ostale vlagatelje za katere ni primernega prostega priveza upravljavec obvesti in jim sporoči, da bodo obveščeni v primeru naslednjega prostega mesta.

5. DODATNE INFORMACIJE IN OBRAZCI

– na spletni strani upravljavca www.parkstrunjan.si v poglavju novice

– na e-poštnem naslovu marko.starman@gov.si

– osebno na upravi ali telefonskih številkah 082051880 ali 082051882 v poslovnem času (pon. – pet., 9. – 15. ure).

6. PRILOGE

– Pravilnik o tradicionalnih privezih v Krajinskem parku Strunjan ( z grafičnim prikazom priveznih mest v vodotoku Roja in cenikom)

– Obrazec vloge.