Klif

Najznačilnejši del Krajinskega parka Strunjan je do 80 metrov visok Strunjanski klif, ki je skupaj s poraščenim robom in 200-metrskim pasom morja pod njim razglašen za naravni rezervat.

To je hkrati najdaljši odsek neokrnjene obale na celotni 130-kilometrski obalni liniji med Gradežem v Italiji in Savudrijo na Hrvaškem, s katero je zamejen Tržaški zaliv.

Prepadne stene in prodna obala ob vznožju klifa so v celoti prepuščeni naravnim procesom, kjer morje, dež in veter neutrudno preoblikujejo krušljive plasti kamnin in jim rišejo nove poteze.

Strunjanski klif, živa skulptura morja

Z besedo klif označujemo zelo strmo, vertikalno in včasih tudi previsno steno, sestavljeno iz kamnin ali nevezanih sedimentov, ki se nahaja na stiku kopnega in morja.

Strunjanski klif, tako kot večino naše obalne regije in celotno območje Krajinskega parka Strunjan, gradijo flišne kamnine srednje eocenske starosti. Fliš ni ena sama kamnina, ampak ciklično zaporedje več kamnin, ki so nastale pred 40 milijoni let v globokem morju. Podvodni plazovi, ki so se sprožali ob potresnih sunkih, močnih nevihtah ali cunamijih, so odnašali mešane sedimente in jih odlagali na dno globokega morja: spodaj večje drobce, pri vrhu pa najfinejši material. Iz tako nakopičenih sedimentov so s strjevanjem nastale flišne kamnine. Kasneje se je zaradi tektonskega delovanja morski bazen zožil, morje se je umaknilo, flišne kamnine pa so se prelomile, nagubale in dvignile na površje, kjer jih lahko občudujemo še danes.

Posamično ciklično zaporedje v flišni kamnini se začne z grobozrnatimi konglomerati, ki jim običajno sledijo peščenjaki, zaključi pa se ponavadi z drobnozrnatimi muljevci oziroma laporovci. Posamezne plasti kamnin v fliših so različnih debelin, v Sloveniji so povečini dokaj tanke (debele od nekaj cm do nekaj 10 cm).

Posebnost flišnih kamnin na slovenski obali je v tem, da se v zaporedjih kamnin pojavljajo posamezni sloji apnenca, ki ponekod dosegajo debeline tudi do več metrov, zato jim rečemo kar megaplasti.

Vse od svojega nastanka Strunjanski klif nenehno spreminja svojo podobo. Tektonski premiki so oblikovali slikovite prelome, gube in razpoke, ki so najintenzivneje izraženi na Rtu Strunjan na zahodu in Rtu Kane na vzhodu, na površje pa najmočneje vplivajo procesi preperevanja in erozije, v katerih nastajajo erozijski jarki, žlebovi in druge za klif značilne naravne oblike.

Razpoka je presledek v kamnini, ki je nastal zaradi delovanja napetosti, pri katerih je kamnina počila in se razprla, premaknila pa se je zelo malo ali sploh ne. Glede na napetosti, ki delujejo v kamnini, delimo razpoke na natezne in strižne.

Razpoke, ki so nastale zaradi nateznih sil in so praviloma usmerjene pravokotno na steno, so lahko dolge od nekaj centimetrov do nekaj 100 metrov in v kamnini predstavljajo prevodno pot za raztopine z različnimi količinami raztopljenih mineralov. Ko se iz nasičene raztopine v razpoki kemično izločijo minerali, nastane žila. V Sloveniji so žile najpogosteje zapolnjene s kalcitom in kremenom.

Strižne razpoke potekajo vzdolž stene, so zaprte in brez žil.

Poznamo pa še sisteme razpok, to je več družin razpok, ki potekajo v isti smeri.

Drugačna vrsta presledka v kamnini je prelom. Ta razdeli kamnino na dva bloka, ki se med seboj vidno premakneta. Skoraj vsi navpični oziroma prečnoplastni prelomi na klifu so mineralizirani s kalcitom.

Prelome pogosto spremljajo gube. To so vbočeni ali izbočeni deli plasti kamnin, ki so nastali med stiskanjem kamnine v tektonskih premikih

Preperevanje je razpadanje kamnine v prst, ki poteka pod vplivom vremenskih dogodkov in organizmov, erozijo pa opredeljujemo kot drobljenje, dolbenje, spiranje in odnašanje kamnin zaradi delovanja vode, vetra in leda.

Hitrost erozijskih procesov v flišu je najbolj odvisna od debeline in sestave plasti. Plasti muljevcev in laporovcev so mehkejše in manj odporne proti preperevanju in delovanju morja v primerjavi s peščenimi in apnenčastimi plastmi, zato pride do izpodjede v podnožju obalne stene, ki jo prepoznamo kot izstopajoč kompakten sklad. V kolikor je erozija pod to plastjo prevelika, se peščene in apnenčaste plasti odlomijo in padejo na plažo.

Ker je fliš krušljiv in podvržen spreminjanju oblike tako zaradi atmosferskih vplivov kot vpliva morskih valov in tokov, sta tudi naše obrežje in morsko dno precej položna.

Na stiku med kopnim in morjem se lahko pojavlja različno široka abrazijska polica. Ta se pod morsko gladino nadaljuje v kamnito podmorsko teraso, ki se na nekaj metrih globine konča s previsom. Višina in naklon skalne stene, prisotnost in širina abrazijske terase ter globina morja se razlikujeta od klifa do klifa. Naklon pečine na Rtu Ronek, kjer je nagnjenost največja, je okoli 70°, abrazijska in podmorska terase, celotna širina katere krepko presega 100 m, pa je na vsej slovenski obali najbolj položna. Obala poteka prečno na smer plasti fliša, zato sodi med t.i. obale riaškega tipa.

Večje in večinoma svetlejše skale na obali in v plitvinah izvirajo iz debelejših plasti apnenca v flišu, sivi ali rjavi kamni, ki prekrivajo večino našega morskega obrežja in plitvega dna, so peščenjak, medtem ko lapor hitro preperi in skupaj z organskimi ostanki morskih organizmov tvori muljasto podlago morskega dna. Slednje je skupaj s plitvim morjem in relativno velikim številom manjših pritokov v Tržaški zaliv tudi krivec za motnost morja na tem območju.

Ogromni skalni bloki apnencev (nekdaj deli višje ležečih plasti, ki so se odlomili in padli v morje), na katere naletimo ob sprehodu po morskem obrežju, nudijo odlično priložnost za opazovanje fosilov. Med najbolje opaznimi so predvsem apnenčaste hišice luknjičark (tako imenovanih foraminifer), odlomki bodic in hišk morskih ježkov ter ostanki rdečih alg.

Čeprav redkeje, lahko okamnele ostanke živih organizmov, ki jih vidimo s prostim očesom, najdemo tudi v peščenjakih na morski obali. Gre za ostanke debel, včasih listov. Bolj pogosto pa so se v njih ohranili ihnofosili, sledovi, ki so jih v sedimentu pustile različne živali. Največkrat ne vemo, kateremu organizmu so pripadali, lahko pa iz njihove oblike sklepamo, ali so nastali med kobacanjem, plazenjem, počivanjem, hranjenjem ali kakšnim drugim obnašanjem živali.

Ihnofosile je mogoče odkriti med preprostim obračanjem prodnih kamnov na obali, pomembno pa je, da kamnov po ogledu z obrežja ne odnašamo ali premeščamo. Vrnemo jih tja, kjer smo jih pobrali, saj so dom morskim organizmom, ki se ob oseki skrijejo podnje.

Ali ste vedeli, da se klif umika?

Procesi erozije, ki potekajo na flišu izjemno hitro, povzročajo, da se površje znižuje, pobočja pa pomikajo v smeri proti kopnemu. Zato pravimo, da se klif umika, in sicer v povprečju okrog en centimeter na leto.
Zaradi delovanja morja, dežja, sonca in vetra flišne kamnine pokajo, se lomijo, drobijo in padajo na morsko obalo. Ob obisku morskega obrežja se zato izogibamo neporaščenim, izpostavljenim in strmim pobočjem klifa.

icon
icon
icon
icon
icon