Preglej vse novice

JAVNO NAROČILO

15. Apr 2015

ŠTEVLIKA NAROČILA: JN-09/2015

NASLOV NAROČILA: OBNOVA NOTRANJE SOLINSKE INFRASTRUKTURE V STRUNJANSKIH SOLINAH

OPIS JAVNEGA NAROČILA

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) je izdala na podlagi 18. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR; v nadaljevanju ZKme-1) v zvezi z 91. členom Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS št. 40/10 in 85/10; v nadaljevanju Uredba) ter Javnim razpisom za ukrep 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja (Uradni list RS št. 49/10; v nadaljevanju: Javni razpis za leto 2010) izdala Odločbo o pravici do nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja – Ukrep 323, Javnemu zavodu krajinski park Strunjan, davčna številka 33414009, matična številka 3452085000, na osnovi katerega slednji razpisuje ta razpis za pridobitev ponudb za izvedbo del: OBNOVA NOTRANJE SOLINSKE INFRASTRUKTURE V STRUNJANSKIH SOLINAH.

Javno naročilo zajema gradbena in obrtniška dela za obnovo notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah za namen izboljšanja pogojev pridobivanja soli in upravljanja z solnimi polji.

Zaradi dotrajanosti notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah je predvidena:

  • Obnova nasipa zbirnega kanala 3. izparenja vzhod in zahod ob solnih poljih
  • Obnova nasipa glavnega zbirnega kanala kristalizacije – »LIDA« ob solnem polju št.1 in št.2
  • Obnova dotrajanega nalivnega kanala 2. izparenja
  • Obnova rezervoarja R3 in R4
  • Obnova zemeljskih nasipov izparilnih bazenov 1. izparenja sever in jug
  • Zamenjava dotrajanih lesenih brvi za dostop na solna polja
  • Postavitev nove solinarske hišice
  • Zamenjava dotrajanih lesenih zaporničnih sistemov izparilnih bazenov in velikih lesenih pretočnih korit
  • Sanacija odcedišč solnih polj št. 1, 2, 3 in 4.                             

SOFINANCIRANJE

Naložbo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Ukrep 323 za investicijo »Obnova notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah«.

ROK ZA PREJEM PONUDB

30.04.2015 do 10:00 ure

Ponudbe morajo glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

NASLOV ODDAJE PONUDB

Javni zavod Krajinski park Strunjan

Strunjan 152

6320 PORTOROŽ

Razpisna in tehnična dokumentacija sta dostopni v prilogah temu sporočilu.