Preglej vse novice

Obnovljen nasip na Strunjanskih solinah

27. Nov 2021
Obiskovalce Krajinskega parka Strunjan obveščamo, da se je zaključila sanacija nasipa in povezovalna pešpot na Strunjanskih solinah je ponovno odprta.
Obnova in dvig nasipov ter pragov, ki preprečujejo nenadzorovano razlivanje vod med pretočno laguno Stjuža in Strunjanskimi solinami predstavlja enega ključnih ukrepov za ohranitev solin in njene biotske raznovrstnosti.
Dela so bila financirana iz Sklada za podnebne spremembe, kot ukrep obvladovanja vplivov podnebnih sprememb na mokrišča. Celotna vrednost sanacije je znašala nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.
…………………………………………………………………………………
Ozadje
Podnebne spremembe že vplivajo na evropske obalne regije preko štirih glavnih načinov: dvigovanja morske gladine, povečanja obalne erozije, obilnih padavin in izgube specifičnih habitatov. Različni obalni ekosistemi so različno občutljivi in podvrženi degradaciji. Solinskim habitatom grozijo poplave, lagunam erozija in vdor morske vode, medtem ko morski habitati tvegajo izgubo biodiverzitete. Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve nam pomagajo pri prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb.
Mokrišča, ki so učinkovito upravljana, funkcionalno in dobro povezana, imajo lahko ključno vlogo pri prilagajanju in blaženju vplivov podnebnih sprememb. Poleg tega so habitati v “ugodnem stanju” ohranjenosti bolj odporni na vplive podnebnih sprememb. Direktiva o habitatih in pticah ter Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 določajo cilje ohranjanja, izboljšanja stanja obalnih habitatov in vrst, krepitve biotske raznovrstnosti, povečanja odpornosti na podnebne spremembe in zagotavljanja ekosistemskih storitev.
Doslej razviti ukrepi in tudi prihodnje načrtovani, so usmerjeni v obnovo ključnih življenjskih okolij, ki jih ogrožajo podnebne spremembe, v Krajinskem parku Strunjan slano mokrišče – morska laguna s solinami. K obnovi obmorskih habitatov je prispevala ureditev infrastrukture za uravnavanje primernega vodnega režima v laguni in solinah, ki so v zadnjih desetih letih utrpeli veliko škodo zaradi dejavnikov podnebnih sprememb.
Opis stanja z razlogi za izvedbo ukrepov
Obravnavano območje predstavlja neposredni priobalni in morski del naravnih vrednot in Natura 2000 območja, lagune Stjuža in Strunjanskih solin.
Strunjanske soline od morja, lagune Stjuža in kanala potoka Roja odmejujejo visokomorski oz. visokovodni nasipi. V zadnjih desetih letih so bile Strunjanske soline večkrat prizadete zaradi negativnih vplivov podnebnih sprememb, poplav, višanja morske gladine in ujm. Investicija – obnova nasipa, je edini ukrep, s katerim se lahko solinski ekosistemi obnovijo oz. mokrišče obnovi. Brez tega bi se škodni dogodki še naprej dogajali in vsi habitatni tipi in vrste Natura 2000, ki so zaščiteni znotraj ekosistema solin, se zaradi sosledja poškodb ne morejo obnoviti. Obnova habitatnih tipov in vrst je pogojena s poplavno zaščito solin, zato da ne prihaja do nekontroliranega vdora padavinske ali morske vode.
Glavni cilj investicije je izboljšano upravljanje in obvladovanje morskih in obmorskih ekosistemov pod vplivom podnebnih sprememb. Učinkovito upravljanje in obnova Natura 2000 obalnih območij je ključ za odpravo groženj morskim in obmorskim habitatom ter zaščito ekosistemskih storitev, ki jih zagotavljajo.