Odseki obale

Republika Slovenija, kot podpisnica Barcelonske Konvencije, je zavezana k izpolnjevanju zahtev doseganja dobrega stanja morskega okolja. Na področju upravljanja z morskim ekosistemom – obvladovanje onesnaženja z morski odpadki, kjer je ena izmed smernic za blaženje posledic onesnaženja morskega okolja tudi odstranjevanje morskih odpadkov iz priobalnih zemljišč morja.

V ta namen Združeni narodi (UNEP MAP) pozivajo podpisnice k oblikovanju ukrepov, tudi z ozaveščanjem (raising awareness) in vključevanjem širše javnosti (npr. adopt a beach) v izvedbo ukrepov.

V okviru projekta ACT4LITTER (projekt financiran iz programa Interreg Med) je Javni zavod Krajinski park Strunjan kot pridružen partner pridobil ključen dokument, ki podlaga za aktivnost “Posvoji obalo”. Ena izmed glavnih aktivnosti projekta je bila izdelava 10 akcijskih načrtov za preprečevanje in blaženje pojavnosti morskih odpadkov, ki so specifični za MZO. Do akcijskega načrta vas vodi sledeča povezava –> ‘ACTION PLAN FOR MARINE LITTER IN LANDSCAPE PARK STRUNJAN.