Preglej vse novice

ODSTRANJEVANJE INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST V KP STRUNJAN

01. Dec 2021

V preteklih mesecih je v KP Strunjan potekalo odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin. Gre za vrste, ki so k nam prišle nenamerno ali načrtno s človeškimi dejavnostmi, se začele širiti v naravnem okolju in prevladale nad domorodno vegetacijo. Nekatere imajo lahko negativne vplive na zdravje ljudi ali povzročajo gospodarsko škodo. Za posamezne vrste ITV se izvajajo različni ukrepi odstranjevanja in preprečevanja vnosa, navadno gre za večletne procese, ki zahtevajo redno spremljanje stanja in ponovitve izvajanja ukrepov.

Med močno invazivne tujerodne rastline v parku spada veliki pajesen (Ailanthus altissima), drevesna vrsta iz Vzhodne Azije, ki ima zaradi vegetativnega razširjanja in velikega števila semen precejšen razmnoževalni potencial. Veliki pajesen se je v parku pojavljal na mnogih rastiščih, med drugim na klifu in pod njim na morskem obrežju. Kot primeren ukrep za spopadanje s to vrsto je bila izbrana postopna oslabitev rastlin z metodo obročkanja debel. Manjše poganjke se je fizično odstranilo, kar bo v naslednjih letih potrebno ponavljati.

Vrsta s prav tako visoko stopnjo invazivnosti v KPS, je zlati bambus (Phyllostachys aurea), ki se je gosto razrasel znotraj gozdne površine na robu klifa. Potekalo je odstranjevanje nadzemnih poganjkov rastlin, kar se bo naslednjo sezono ponovilo. Zaradi dobro razvite drevesne vegetacije na tem območju, visoka zasenčenost lahko pripomore k oslabljenju mladih poganjkov v naslednji sezoni.

Površina med laguno Stjuža in glavnim parkiriščem je predstavljala rastišče številnim vrstam invazivnih tujerodnih rastlin. Najpogosteje razraščeni sta bili laška repa ali topinambur (Helianthus tuberosus) in verlotov pelin (Artemisia verlotiorum). Na območju se je nahajalo nekaj mlajših dreves navadne papirjevke (Broussonetia papyrifera), bleščeče kaline (Ligustrum lucidum) in navadne robinije (Robinia pseudoacacia), ob notranjem delu vegetacijskega pasu je bil razraščen navadni trstikovec ali kanela (Arundo donax). Površino se je saniralo na način, da se je vse naštete ITV mehansko odstranilo in ohranilo le avtohtono vegetacijo, pri čemer bo za vzpostavitev ugodnega razvoja potrebno košnjo ponavljati. Poleg tega se je na omenjenem območju vneslo semena za razvoj avtohtonih rastlinskih vrst polsuhih oligotrofnih travišč. Ob laguni Stjuža sta bili odstranjeni tudi dve manjši drevesi pavlovnije (Paulownia tomentosa), hitrorastočega listopadnega drevesa iz Vzhodne Azije.

Na nasipih okoli solin je bila razraščena luskasta nebina (Aster squamatus), katero se je fizično odstranjevalo pred semenitvijo (julij-november).

Spopadanje s tujerodnimi invazivnimi rastlinami je zahtevno delo, hitrost ukrepanja pa je ključnega pomena. Pri tem imajo pomembno vlogo prepoznavanje nevarnosti, dobra komunikacija in javno ozaveščanje.