Preglej vse novice

Pomembnejši dosežki Krajinskega parka Strunjan

14. Jun 2019

Strunjan, 14. junij 2019; Krajinski park Strunjan je v letošnjem letu koordiniral delo Skupnosti naravnih parkov Slovenije s poudarkom na aktivnostih namenjenih šolam in šolajoči mladini v šolskem letu 2018/19, zastavil si je ambiciozne cilje za delo ter pridobil dodatna finančna sredstva. Izvaja Interreg projekt CEETO ter pričakuje pozitivne rezultate prijavljenih projektov na druge finančne mehanizme.

Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki združuje štirinajst upravljavcev zavarovanih območij, letos predseduje KP Strunjan. Skupnost povezuje skupni interes ohranjanja naravne in kulturne dediščine zavarovanih območij. Že drugo leto zapored smo učencem osnovnih šol približali »parkoslovje« in izučili novo generacijo mladih »poznavalcev parkov«. V šolskem letu 2018/19 je sodelovalo 46 šol z več kot 600 prijavljenimi učenci, ki so preko spletnega kviza reševali naloge in raziskovali 14 naravnih parkov. Rdeča nit letošnjega kviza je bil vodni krog naravnih parkov. Nastala je tudi zanimiva razstava iz odpadnih materialov. 60 učencev OŠ Lucija, pod mentorstvom Manje Kubik Živković in Jane Pelicon, smo nagradili z zaključnim druženjem ob morju in delavnico na prostem z naslovom »Kako varujemo mokrišča«. Parkoslovje bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2019/20.

Poleg aktivnosti za šole, smo si za naš Zavod v letošnjem letu zastavil zelo ambiciozne cilje. Poleg rednih nalog, torej varovanja naravnih vrednost, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, nadaljujemo z vlaganjem v krožno učno pot, pridobili bomo dodatna privezna mesta, poskusno uvedli krožno vožnjo z električnim mini busom, zaključujemo postopek vpisa na listo Posebej zavarovanih območij pomembnih za Sredozemlje in začeli smo s pripravljalnimi aktivnostmi za pridobitev Evropske listine o trajnostnem turizmu na zavarovanih območjih. Poleg projektov, ki so že v teku, kot npr. projekt CEETO – Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave, računamo na pridobitev še dveh projektov in sicer MARINE – »Strengthening the management of coastal and Marine pArks adRIon NEtwork« ter projekta »MPA Networks« v okviru programa Interreg.

Cilj projekta CEETO je trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih območjih. V sklopu projekta je Krajinski park Strunjan pripravil 5-letni akcijski načrt za trajnostni turizem v parku, ki je usklajen s potrjenim Načrtom upravljanja Krajinskega parka Strunjan in predvideva akcije, ki prispevajo k ohranjanju narave in izboljšanju socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni, kar je tudi načelo ekoturizma.

S pomočjo sredstev pridobljenih v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, bomo v letu 2019 pričeli z nujnimi vzdrževalnimi deli na solinskih nasipih v pretočni laguni, opravili temeljito analizo stanja v laguni Stjuža ter odločneje ukrepali zoper tujerodne invazivne vrste, ki so prisotne zlasti v Naravnem rezervatu Strunjan-Stjuža. Skupna sredstva iz podnebnega sklada znašajo 778.450 EUR. Celotni načrtovani proračun KP Strunjan je zato kar štirikrat višji od tistih v preteklih nekaj letih in znaša kar 1.156.050 EUR.

Dodatne informacije o Skupnosti naravnih parkov, Parkoslovju – aktivnosti za šole, aktivnosti KP Strunjan in Projektu CEETO si preberite v priponki.