Preglej vse novice

POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO: »NAKUP MANJŠEGA PLOVILA OPREMLJENEGA ZA IZVAJANJE MANJŠIH RAZISKOVALNIH IZHODOV NA MORJE«

06. Jan 2011
Javni zavod Krajinski park Strunjan, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah priložene razpisne dokumentacije za javno naročilo št. JN-1/2010. Predmet javnega naročila je: dobava, montaža in poskusni zagon s plovbo manjšega plovila za izvajanje manjših raziskovalnih izhodov na morje, prvi oziroma nulti servis motorja in kratko izobraževanje o pravilni uporabi plovila.

Naročnik Javni zavod Krajinski park Strunjan, Pacug 10, 6320 Portorož, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije št. 12-O/11, za javno naročilo:

NAKUP MANJŠEGA PLOVILA OPREMLJENEGA ZA IZVAJANJE MANJŠIH RAZISKOVALNIH IZHODOV NA MORJE.

Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah na naslov naročnika: Javni zavod Krajinski park Strunjan, Pacug 10, 6320 Portorož – Portorose. Obravnavali bomo pravilne in popolne ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do dne 18.1.2011, s pripisom »PONUDBA OP ITA-SLO 2007-2013, [CLIMAPARKS]! NE ODPIRAJ!«.

Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.

Ponudbe se oddaja v pisni obliki. Oddaja ponudb v elektronski obliki ni možna.

Javno odpiranje ponudb bo 20.1.2011 ob 13.00 uri v začasnih prostorih Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, Senčna pot 10, 6320 Portorož.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Odgovorna oseba za izvedbo postopka JN
Mag. Marko Starman, direktor