CliFFall- Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. Križa v Strunjanu

Šifra projekta: 25-20-2

Trajanje: 1.3.-31.7.2017

Financer: Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naziv razpisa: Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (PKP)

Partnerji projekta: Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani, oddelek za geologijo; Krajinski park Strunjan, EHO projekt d.o.o.

Projektni cilji:

V okviru projekta CLIFALL se je obravnavalo problematiko padanja kamenja v zalivu Sv. Križa v Strunjanu. Gre za območje z izredno strmim pobočjem (do 70°), ki ga tvori tudi do 80 m visok flišni klif, ki je zaradi svoje biotske in geomorfološke raznovrstnosti zaščiten v območju Nature 2000 in Naravnega rezervata Strunjan. Plasti kamnin so preperele in intenzivno razpadajo zaradi klimatskih dejavnikov (padavin, osončenosti), erozije in abrazije morja, posledično pa na tem območju pada kamenje. Velikosti »kamenja« so zelo različne – od drobnih delcev laporovcev, ki se krušijo ob številnih dogodkih in ne ogrožajo obiskovalcev, do izredno velikih, tudi večmetrskih blokov karbonatnih t. i. megaplasti, ki so pod križem na vrhu klifa in so izredno nevarni za ljudi. Ker se predvsem v poletni turistični sezoni tam zadržuje precej sprehajalcev in kopalcev, pomenijo zanje omenjeni procesi precejšnje tveganje.

Rezultati:

Rezultati projekta so bili izvedeni v sklopu zastavljenih ciljev: prerezi v programu Rocfall, ostale karte, terenski popisi, fotografije, meritve razpok ipd., spletna stran projekta in izdaja informacijske brošure za obiskovalce Krajinskega parka Strunjan (na voljo na spletni strani Cliffall ali v tiskani obliki v centru za obiskovalce v parku).

https://sites.google.com/view/cliffall