MPA NETWORKS – Support MPAs effectiveness through strong and connected networks in the Mediterranean

Program: Interreg Mediterranean
Trajanje projekta: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022
Vodilni partner: MedPAN (Mediterranean Protected Areas Network)

Partnerji:

  • Narodni park Port – Cros
  • Konzorcij za upravljanje morskega zavarovanega območja Portofino
  • Morsko zavarovano območje Torre del Cerrano
  • Konzorcij za upravljanje morskega zavarovanega območja Torre Guaceto
  • Javni zavod Narodni park Brijuni
  • Agencija za upravljanje Narodnega morskega parka Zakynthos
  • Javni zavod Krajinski park Strunjan
  • Zavod za varstvo narave v Albaniji
  • Fundacija Marilles.

Na projektu sodeluje poleg vodilnega partnerja 9 projektnih partnerjev iz 7 evropskih držav in 20 pridruženih partnerjev. Projekt na ravni Slovenije izvajata Javni zavod Krajinski park Strunjan in pridruženi partner Zavod RS za varstvo narave. Namen projekta je ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov s krepitvijo upravljanja in povezovanja zavarovanih območij. Celotna vrednost projekta znaša 2.664.000 EUR. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg Med programa Evropske Unije. Vrednost projekta za Krajinski park Strunjan znaša: 232.480 EUR.

Izhodišče in cilj projekta
Kljub povečanju števila morskih zavarovanih območji v Sredozemlju cilj ohranjanja morske biotske raznovrstnosti še zdaleč ni dosežen. Morska zavarovana območja (MZO) se danes soočajo s številnimi pritiski in izzivi katerim niso učinkovito kos zaradi pomanjkanja zmogljivosti, znanja in finančnih virov. V sklopu projekta MPA NETWORKS se bo z aktivnim povezovanjem med partnerji projekta skušalo doseči učinkovito upravljanje morskih zavarovanih območij z zagotavljanjem trajnih rešitev na naslednje izzive: učinkovito upravljanje, upravljanje s priobalnim ribolovom, ohranjanje mobilnih vrst in trajnostno financiranje.

Aktivnosti
V sklopu projekta se bo izvajalo testiranje in prilagajanje orodij ter priporočil iz prejšnjih projektov s ciljem izboljšanja ohranjanja morskih ekosistemov na devetih pilotnih območjih v sedmih državah, kar bo omogočilo prenos znanja in dobrih praks celotni skupnosti sredozemskih MZO. Ključno vlogo v projektu igra vzpostavitev med seboj dobro povezanih in aktivnih mrež upravljavcev MZO. Ti bodo razvili skupna priporočila, ki bodo podpora za oblikovanje politik na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. Glavne aktivnosti v Krajinskem parku Strunjan so izboljšanje upravljanja priobalnega ribolova, povečanje nadzora na morju, opredelitev ukrepov za ohranjanje mobilnih vrst in določitev potrebnih varstvenih režimov za ohranjanje Natura 2000 območji na mejah območja MZO. Vse pridobljene izkušnje bo Krajinski park Strunjan prenesel tudi na pred kratkim ustanovljen Krajinski park Debeli Rtič. Podpiral ga bo pri začetnih upravljavskih akcijah v zvezi s priobalnim ribolovom, učinkovitim upravljanjem in zmanjševanjem negativnih posledic navtičnega turizma.