MPA NETWORKS – Support MPAs effectiveness through strong and connected networks in the Mediterranean

Program: Interreg Mediterranean
Trajanje projekta: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022
Vodilni partner: MedPAN (Mediterranean Protected Areas Network)

Spletna stran projekta: https://mpa-networks.interreg-med.eu/.

Partnerji:

  • Narodni park Port – Cros
  • Konzorcij za upravljanje morskega zavarovanega območja Portofino
  • Morsko zavarovano območje Torre del Cerrano
  • Konzorcij za upravljanje morskega zavarovanega območja Torre Guaceto
  • Javni zavod Narodni park Brijuni
  • Agencija za upravljanje Narodnega morskega parka Zakynthos
  • Javni zavod Krajinski park Strunjan
  • Zavod za varstvo narave v Albaniji
  • Fundacija Marilles.

Na projektu sodeluje poleg vodilnega partnerja 9 projektnih partnerjev iz 7 evropskih držav in 20 pridruženih partnerjev. Projekt na ravni Slovenije izvajata Javni zavod Krajinski park Strunjan in pridruženi partner Zavod RS za varstvo narave. Namen projekta je ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov s krepitvijo upravljanja in povezovanja zavarovanih območij. Celotna vrednost projekta znaša 2.664.000 EUR. Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg Med programa Evropske Unije. Vrednost projekta za Krajinski park Strunjan znaša: 232.480 EUR.

Izhodišče in cilj projekta
Kljub povečanju števila morskih zavarovanih območji v Sredozemlju cilj ohranjanja morske biotske raznovrstnosti še zdaleč ni dosežen. Morska zavarovana območja (MZO) se danes soočajo s številnimi pritiski in izzivi katerim niso učinkovito kos zaradi pomanjkanja zmogljivosti, znanja in finančnih virov. V sklopu projekta MPA NETWORKS se bo z aktivnim povezovanjem med partnerji projekta skušalo doseči učinkovito upravljanje morskih zavarovanih območij z zagotavljanjem trajnih rešitev na naslednje izzive: učinkovito upravljanje, upravljanje s priobalnim ribolovom, ohranjanje mobilnih vrst in trajnostno financiranje.

Aktivnosti
V sklopu projekta se bo izvajalo testiranje in prilagajanje orodij ter priporočil iz prejšnjih projektov s ciljem izboljšanja ohranjanja morskih ekosistemov na devetih pilotnih območjih v sedmih državah, kar bo omogočilo prenos znanja in dobrih praks celotni skupnosti sredozemskih MZO. Ključno vlogo v projektu igra vzpostavitev med seboj dobro povezanih in aktivnih mrež upravljavcev MZO. Ti bodo razvili skupna priporočila, ki bodo podpora za oblikovanje politik na mednarodni, evropski in nacionalni ravni. Glavne aktivnosti v Krajinskem parku Strunjan so izboljšanje upravljanja priobalnega ribolova, povečanje nadzora na morju, opredelitev ukrepov za ohranjanje mobilnih vrst in določitev potrebnih varstvenih režimov za ohranjanje Natura 2000 območji na mejah območja MZO. Vse pridobljene izkušnje bo Krajinski park Strunjan prenesel tudi na pred kratkim ustanovljen Krajinski park Debeli Rtič. Podpiral ga bo pri začetnih upravljavskih akcijah v zvezi s priobalnim ribolovom, učinkovitim upravljanjem in zmanjševanjem negativnih posledic navtičnega turizma.

 

 

 

VLOGA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN V PROJEKTU MPA NETWORKS

Javni Zavod Krajinski park Strunjan je projektni partner projekta MPA NETWORKS, ki se izvaja v okviru programa Interreg Mediterranean. Projekt je široko zastavljen. V okviru tega je predvidena izvedba številnih aktivnosti na območju celega Sredozemlja z namenom ohranjanja morske biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov. Katere so vloge, ki jih ima Krajinski park Strunjan v projektu in katere dejavnosti se bodo v Parku izvajale v okviru projekta? Kako bo Javni zavod KP Strunjan prispeval k doseganjem ciljev projekta?

Javni Zavod Krajinski park Strunjan je v okviru projekta MPA NETWORKS vključen v številne aktivnosti. Poglavitno vlogo ima pri projektnemu delovnem sklopu, ki obravnava testiranje (tj. delovni sklop 3), katerega je koordinator. V okviru tega delovnega sklopa se bo izvajalo 9 pilotnih aktivnosti v 7 državah v Sredozemlju. Pilotni projekti imajo kot cilj testiranje in prilagajanje orodij in priporočil iz že zaključenih evropskih in nacionalnih projektov s ciljem izboljšanja ohranjanja morskih ekosistemov. Pilotne akcije temeljijo na naslednjih izzivih: upravljanje z malim priobalnim ribolovom, ohranjanje mobilnih vrst, trajnostno financiranje in upravljavska učinkovitost. KP Strunjan ima vlogo pri koordinaciji vseh pilotnih aktivnosti, ki so se že začele izvajat v okviru projekta, poleg tega je tudi sam eden izmed devetih pilotnih območij, kjer se pilotne aktivnosti izvajajo. Pilotne aktivnosti v KP Strunjan so usmerjene v upravljanje z malim priobalnim ribolovom, ohranjanjem mobilnih vrst ter morskih Natura 2000 območji na mejah parka. Ekipa KP Strunjan bo s pomočjo pridruženega partnerja (ZRSVN), zunanjih izvajalcev in ribičev opravila podrobne popise mobilnih vrst na širšem območju krajinskega parka, povečala nadzor na morju in pripravila dogovor z ribiči, ki bo urejal ribolovno dejavnost v KP Strunjan.

 

KP Strunjan bo v okviru projekta izvajal še eno pilotno aktivnost, ki je v okviru projekta opredeljena v delovnem sklopu imenovan prenos izkušenj (tj. delovni sklop 4). KP Strunjan bo v sklopu te aktivnosti tesno sodeloval s Krajinskim parkom Debeli rtič. KP Debeli rtič je bil ustanovljen junija 2018 in obsega celoten polotok med zalivoma Valdoltra in Sv. Jernej v mejah občine Ankaran, zaliv Sv. Jerneja. KP Debeli rtič je tudi edino zavarovano območje, poleg KP Strunjan, ki vključuje tudi pas morja. Izkušnje upravljanja bo KP Strunjan v okviru projekta MPA NETWORKS prenesel na novoustanovljeni KP Debeli rtič in s tem omogočal pospeševanje izvajanja prednostnih ukrepov za upravljanje KP Debeli rtič. Javni zavod KP Strunjan bo tako podpiral zagon upravljavskih ukrepov na področju priobalnega ribolova, učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij in zmanjšanja negativnih vplivov obiska na morski del KP Debeli rtič.

Vse pridobljene izkušnje in primere dobrih praks, ki jih bomo pridobili med izvajanjem pilotnih aktivnosti v KP Strunjan bomo nato delili z drugimi soudeleženimi partnerji v projektu in s tem prispevali k oblikovanju skupnih smernic, orodij in priporočil, ki bodo omogočale boljše upravljanje morskih zavarovanih območji na širšem območju Sredozemlja.

Projekt MPA NETWORKS se je uradno začel izvajati 1. novembra 2019, trajal pa bo do 30. junija 2022. Javnosti je bil projekt uradno predstavljen 4. februarja 2020 v Mareseille (Francija), na začetni konferenci (kick-off) projekta. Konference se je udeležila tudi ekipa iz KP Strunjan, kjer je prvič stopila v stik z vsemi projektnimi partnerji in številnimi predstavniki pridruženih partnerjev projekta. Skupina, ki sodeluje pri projektu je velika, cilji projekta so širokopotezni in doseganje teh predstavlja velik izziv za vse nas. Cilji projekta bodo doseženi zlasti s povezovanjem v dinamičen splet morskih zavarovanih območij in z medsebojnim deljenjem pozitivnih izkušenj.