Saltworks – Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo 2011‒2013

Javni zavod Krajinski park Strunjan (JZ KPS) je bil uspešen pri prijavi projekta Saltworks – Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo 2011‒2013.

Projekt je zajel edine še ohranjene soline na programskem območju med Italijo in Slovenijo (v Cervii, Comacchiu, Sečovljah in Strunjanu) in se ukvarjal z vrednotenjem, trajnostnim razvojem ter promocijo solin. Pri projektu je sodelovala skupina strokovnjakov, ki je projektne cilje uresničevala s prenosom dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktur, izvedbo specifičnih pilotnih projektov za posamezne soline ter oblikovanjem didaktično-znanstvenih poti za univerzitetne študente in delavnic za šolarje oziroma dijake, v okviru katerih je bila izvedena tudi izmenjava profesorjev in njihovo usposabljanje. Projekt je omogočil širjenje rezultatov tudi preko skupnih pobud (spletne strani, brošure, organizacija skupnih dogodkov).

Glavna aktivnost JZ KPS v projektu Saltworks je bila obnova mostu in večjega dela severnega nasipa med Strunjanskimi solinami in laguno Stjuža. Po tem nasipu poteka edina sprehajalna pot, ki jo vsakodnevno uporablja veliko domačinov in obiskovalcev parka.

Obnova infrastrukture na tem območju je bila velikega pomena, saj Strunjanske soline predstavljajo del Naravnega rezervata Strunjan Stjuža in veljajo za eno od najbolj ogroženih naravnih okolij, uvrščenih v evropsko varstveno omrežje Natura 2000.

V letu 2013 je JZ KPS izdelal smernice za vrednotenje Strunjanskih solin, izvajal brezplačne oglede parka, organiziral zabavno kulinarično prireditev »Okus po soli«ter vodil delavnice za učence in učitelje s poudarkom na spoznavanju solin.

Organiziran je bil poletni tabor (podrobneje je predstavljen v poročilu spodaj), v okviru projekta pa je nastal tudi video Belo zlato za promocijo slovenskih in italijanskih solin.

Projekt Saltworks je bil izpeljan v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007‒2013 in sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter nacionalnih sredstev.

Trajanje projekta: od novembra 2011 do julija 2014

Vrednost celotnega projekta: 1.260.000,00 EUR

Za JZ KPS je bilo namenjenih 270.000,00 EUR.

 

Porocilo o poletnem taboru