Zasaditev obrežja lagune Stjuža

V letu 2012 smo prijavili projekt Zasaditev obrežja lagune Stjuža, ki predstavlja del Naravnega rezervata Strunjan Stjuža.

Pestrost življenjskih okolij in vrst znotraj lagune zagotavlja hrano in zavetišče pticam, ribam in številnim drugim morskim organizmom. Območje lagune Stjuža je uvrščeno v mrežo Natura 2000, evropsko omrežje posebnih varstvenih območij.

Zasaditev obrežja Stjuže z vegetacijo je del prizadevanj za zmanjšanje motenj oziroma negativnih vplivov okolice na laguno s ciljem povečevanja biotske pestrosti, predvsem vodnih morskih ptic. Zato bomo na teh mestih v naslednjih letih uredili opazovalnice za ptice, saj bi tak način spoznavanja narave dodatno pripomogel k dvigu ravni zavedanja o pomenu ohranjanja narave in hkrati k popestritvi trenutne turistične ponudbe.

Severozahodna in jugozahodna brežina lagune sta bili zasajeni z domorodnimi rastlinskimi vrstami, kot so tamariša (Tamarix sp.), lovor (Laurus nobilis), rdeči dren (Cornus sanguinea) in brnistra (Spartium junceum).

Na razpisu smo za projekt pridobili 1000,00 EUR sredstev.