Preglej vse novice

Sanacija visokovodnih nasipov se zaključuje

30. Jan 2018

Strunjanske soline, so kljub svoji majhnosti, v celoti delujoče že več kot 700 let. Hkrati predstavljajo življenjsko okolje ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Obenem so kulturni spomenik nacionalnega pomena, ki omogoča tudi obiskovalcem našega parka spoznati solinarstvo, ki je živa mojstrovina. Konec leta 2008, je nevzdrževan nasip morje prebilo na dveh mestih in soline v celoti poplavilo. V spodnjem delu rečice  Roja se je obnova nasipov že izvedla v letih 2009 – 2010 do mostu,  ki prečka Rojo za v soline.

V letu 2016 je Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj podpisalo z Ministrstvom za okolje in prostor pogodbo v vrednosti 1.060.000 EUR s katero se je nadaljevala sanacija nasipov. Višino nasipov se je zvišalo na kvoto 1,82 – 1,92 m, kar je za 30 do 50 cm višje starih nasipov. Sanacija, zaradi poplave iz leta 2008, se v letu 2018 zaključuje.

Predlagane rešitve za ohranitev Natura 2000 habitatnih tipov tekom sanacije in možnih načinov ureditve kanala, ki bi bile v prid povečani površini ciljnih Natura 2000 habitatnih tipov, pa so bile upoštevane. Vzdolž levega brega Roje se je naložilo izkopani mulj iz rečice na treh različnih mikro-višinah, in sicer za razvoj habitatnega tipa obmorsko ločkovje in sredozemska obmorska močvirja z ločkom, halofitne enoletnice ter halofitne trajnice, kar bo zavod spremljal v okviru rednega monitoringa.

V letu 2018 bo zavod z izvajalcem del usklajeval še zadnjo fazo sanacije, ki predvideva gradnjo novega mostu, zavod pa bo preučil možnost izdelave novih, dodatnih priveznih mest na rečici Roji, od mostu gorvodno.