Preglej vse novice

Sprejet je Načrt upravljanja 2018 – 2027

01. Mar 2019

28. 2. 2019 je Vlada RS izdala Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan (NUKPS) za obdobje 2018 – 2027.

Uredba na podlagi Zakona o ohranjanju narave in Uredbe o Krajinskem parku Strunjan določa razvojne usmeritve, načine izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše varstvene režime. Gre za ključni programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja, v katerem so začrtani cilji ter naloge za upravljanje krajinskega parka za obdobje desetih let. Opredeljena je vizija varstva in razvoja krajinskega parka, ki je poleg analize stanja, ključna za določitev upravljavskih ciljev in ukrepov za programsko obdobje od 2018 do 2027.

Načrt upravljanja je tako za park najpomembnejši dokument, ki ga je pripravil njegov upravljavec ob pomoči in sodelovanju vseh ostalih deležnikov, kjer gre velika zahvala predvsem Zavodu RS za varstvo narave, OE Piran in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Piran. Načrt upravljanja usklajuje in združuje vse ostale načrte, strategije in ukrepe znotraj meja parka, zato se morajo posegi in dejavnosti na zavarovanem območju izvajati v skladu z njim.

Načrt upravljanja določa srednjeročne cilje na področju ohranjanja narave, obiskovanja in trajnostnega razvoja ter administrativnih in skupnih upravljavskih nalog. Poleg tega določa tudi konkretizacijo varstvenih režimov v skladu z Uredbo o Krajinskem parku Strunjan ter varstvene in razvojne usmeritve za ravnanja in dejavnosti, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev in namena krajinskega parka. Ker gre na območju parka za izjemen preplet narave in tradicionalnih dejavnosti prebivalcev, bo upravljanje usmerjeno predvsem v ohranjanje oziroma krepitev te povezanosti.