Preglej vse novice

VABILO K ODDAJI PONUDBE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

16. Feb 2011

Naročnik Javni zavod Krajinski park Strunjan, Pacug 10, 6320 Portorož, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbe pod pogoji, ki so opisani v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek bo izpeljan po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila je:
Monitoring habitatov, flore in favne v Krajinskem parku Strunjan.

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 28.2.2011 do 12.00 ure s priporočeno pošiljko na naslov naročnika:

Javni zavod Krajinski park Strunjan, Pacug 10, 6320 Portorož

ali osebno na naslovu:

Javni zavod Krajinski park Strunjan, Senčna pot 10, 6320 Portorož.

Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici z oznako: »PONUDBA OP ITA-SLO 2007-2013, [CLIMAPARKS]! NE ODPIRAJ!«.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.

 

 

Mag. Marko Starman

direktor