Preglej vse novice

Obnova kažete v Krajinskem parku Strunjan

09. Nov 2023

Obnovljena suhozidna hiška “kažeta”

V sklopu projekta POSEIDONE, ki je del progama Interreg Italia-Slovenija, smo v preteklem mesecu obnovili staro kamnito hišo ali kažeto. Kot nekoč, je bila zgrajena v suhozidni tehniki, kar pomeni, da med samimi kamni ni veziva, kot je malta. Takšne zgradbe so značilne za podeželje Istre, v njih so kmetje včasih shranjevali poljedelsko orodje in pridelke, pastirji pa so se v njih zatekali pred neurjem ali poletno pripeko. Zaradi opuščanja kmetijstva in odseljevanja prebivalstva s podeželja po drugi svetovni vojni je danes večina takih konstrukcij v opuščenem stanju. Z obnovitvijo kažete smo želeli prispevati k ohranjanju kulturne in naravne dediščine Slovenske Istre. Poleg kulturnega pomena, takšne kamnite hiše, skupaj z ostalimi suhozidnimi objekti in njihovo okolico, prispevajo k povečanju biotske raznovrstnosti kmetijske krajine. Predstavljajo namreč pomemben življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Zato lahko take suhozidne elemente obravnavamo kot pomembno zeleno infrastrukturo v kmetijski krajini.

Kažeta se nahaja ob poti z Belvederja do Belih skal. Verjetno je bila v 50-ih letih prejšnjega stoletja še v uporabi in lepo vzdrževana. Septembra letos, ko se je pričela obnova, pa so tam stali le preraščeni zidovi. Pod vodstvom zavoda Suhi zid je tako rekoč čez noč dobila svojo nekdanjo podobo. Obnova je trajala dober mesec, vključevala je odstranjevanje rastlinja in preperelih kamnov, dovoz materiala in nekaj trdega dela. Tako kot originalna, je tudi nova kažeta zgrajena iz peščenjaka, ki ga je na obalnem delu Slovenske Istre na pretek, zaradi česar so suhozidne stavbe na tem območju po večini zgrajene iz te kamnine. V procesu obnove je kažeta dobila tudi okna in vrata, streha pa je bila tako kot nekoč zopet pokrita s korci. Proces obnove lahko vidite s spodnjih slik, obiskovalci parka pa si jo lahko ogledajo tudi v živo.

Vabljeni!

Il mese scorso, nell’ambito del progetto POSEIDONE, che fa parte del programma Interreg Italia-Slovenia, abbiamo ristrutturato una vecchia casa in pietra. Come in passato, è stata costruita con la tecnica del muro a secco, cioè senza l’uso di leganti, come la malta, tra le pietre stesse. Queste costruzioni sono tipiche della campagna istriana, dove i contadini riponevano gli attrezzi e i prodotti e i pastori si riparavano dai temporali o dagli acquazzoni estivi. A causa dell’abbandono dell’agricoltura e dello spopolamento delle campagne dopo la Seconda guerra mondiale, la maggior parte di queste strutture è oggi in stato di abbandono. Restaurando la casetta- la piccola casa in pietra, abbiamo voluto contribuire alla conservazione del patrimonio culturale e naturale dell’Istria slovena. Oltre al loro significato culturale, queste case in pietra, insieme ad altri edifici con muri a secco e ai loro dintorni, contribuiscono ad aumentare la biodiversità del paesaggio agricolo. Sono un habitat importante per molte specie animali e vegetali. Questi elementi con muri a secco possono quindi essere considerati un’importante infrastruttura verde nel paesaggio agricolo.

La casetta si trova lungo il percorso da Belvedere alle Rocce Bianche. Probabilmente negli anni ’50 era ancora in uso e ben mantenuta. Nel settembre di quest’anno, quando sono iniziati i lavori di ristrutturazione, c’erano solo quattro muri invasi dalla vegetazione. Sotto la gestione dell’Istituto “Suhi zid”, è stata riportata al suo antico splendore. Il restauro è durato ben un mese, con la rimozione della vegetazione e delle pietre rovinate dalle intemperie, l’importazione di materiali e un po’ di duro lavoro. Proprio come l’originale, anche la nuova è fatta di arenaria, che abbonda nella parte costiera dell’Istria slovena, motivo per cui la maggior parte degli edifici costruiti con la tecnica dei muri a secco è costruito con questa roccia. Nel processo di ricostruzione, la casetta è stata dotata anche di finestre e porte e il tetto è stato nuovamente coperto con cornici, come in passato.

Il processo di restauro è visibile nelle foto qui sotto e i visitatori del parco possono vederla di persona. Gentilmente invitati!

Stanje pred začetkom del.

Dela v fazi obnovitve suhih zidov.

 

 

 

 

 

 

 

Dela so bila zaključena v manj kot mesecu dni.