CLIMAPARKS – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij

V projektu so sodelovali štirje slovenski in pet italijanskih parkov. Projekt je vodil Triglavski narodni park. Partnerji v projektu so izvajali raziskave in ozaveščali o klimatskih spremembah, ohranjanju biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja znotraj svojih zavarovanih območij kot tudi v svetu nasploh. Vzpostavljena je bila dolgoročna mreža informacijskih postaj, preko katerih bo mogoče primerjati podatke med parki.

Slovenski in italijanski parki so s sodelovanjem krepili pomen in ozaveščenost o odgovornem odnosu do naravnega okolja (z dejavnostmi informacijskih centrov, izobraževalnimi programi ipd.) in s pilotnimi projekti razvijali okolju prijazne načine obiskovanja zavarovanih območij. V pobudi so bile zastopane primorska (severnojadranska), kraška in gorska (alpska) regija.

Projekt CLIMAPARKS je bil izpeljan v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007‒2013 in sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ter nacionalnih sredstev.

Monitoring:

– segrevanje morja v zgornjih slojih, posledica katerega je širitev novih vrst proti severu (prisotnost termofilnih elementov ribje favne, tujerodnih vrst);

– analiza klimatskih vplivov na rast koralnjakov (koralnih grebenov iz kamenih koral) ter ocena stanja koralnega grebena in potencialnih vplivov na njegovo biodiverziteto;

– gibanje temperature na letni ravni in na dolgi rok.

Mreženje:

– razstava o Krajinskem parku Strunjan na temo klimatskih sprememb in biotske pestrosti v parku;

– spremljanje tokov obiskovalcev v parku in ugotavljanje, katera mesta so z obiskom najbolj obremenjena;

– spremljanje vremenskega stanja.

Trajanje projekta: od maja 2010 do decembra 2013

Vrednost celotnega projekta: 3.239.513,01 EUR

Za Javni zavod Krajinski park Strunjan (JZ KPS) je bilo namenjenih 221.285,00 EUR.

Video

Oglejte si video o Krajinskem parku Strunjan, v katerem boste poleg kopenskega dela parka spoznali tudi podvodni svet s kamenimi koralami, ribami knezi in še marsičim. Kliknite na vhodno stran ali Vimeo.

Partnerji projekta CLIMAPARKS so ob zaključku projekta izdali publikacije, v katerih so predstavili izbrane dosežke.

 

Monitoring_habitatnih tipov, flore in favne v Krajinskem parku Strunjan

VPLIV VREMENA NA OBISKOVANJE V KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN_Končno poročilo