POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Program: Interreg Italija-Slovenija
Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 1. 1. 2026
Vodilni partner: VEGAL (GAL Venezia Orientale)

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Partnerji:

 • Dežela Veneto
 • Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta
 • Konzorcij za koordinacijo raziskovalne dejavnosti v zvezi s sistemom Beneške lagune – CORILA
 • Občina Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • Fundacija WWF Italija
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Občina Ankaran
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Na projektu poleg vodilnega partnerja sodeluje še 11 projektnih in 7 pridruženih partnerjev iz Slovenije in Italije. Cilj projekta je spodbujanje lokalnega razvoja s podpiranjem varstva narave in biotske raznovrstnosti, razvoj zelene in modre infrastrukture v območjih Natura 2000, zmanjševanje turističnega pritiska na naravne parke in območja z visoko naravno vrednostjo ter spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu za zaščito avtohtonih vrst in širjenje znanja. Odvija se na območju Severnega Jadrana med mestom Chioggia in slovensko-hrvaško mejo. Projekt ima proračun v skupni višini 4.375.000,00 €, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg Italija – Slovenija programa Evropske Unije. Vrednost projekta za Krajinski park Strunjan znaša 312.000 €.

Izhodišče in cilj projekta

Projekt temelji na politiki bolj zelene Evrope brez CO2, ki za boj proti podnebnim spremembam vključuje varstvo in ohranitev biotske raznovrstnosti ter vzpostavitev zelene in modre infrastrukture. Z varstvom biotske raznovrstnosti bo spodbujena tudi raznolikost krajine, vključujoč kmetijske površine. Cilji projekta so predvsem izboljšanje biotske pestrosti, vzpostavitev zelene in modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma ter varstvo naravne in kulturne krajine. Poleg tega bo projekt s kampanjami ozaveščanja in akcijami čiščenja spodbujal tudi boljše upravljanje z odpadki.

Pristop čezmejnega sodelovanja med projektnimi partnerji predstavlja priložnost za srečevanje in razpravo o skupnih problematikah ali temah, kar bo izboljšalo učinkovitost in stabilnost rezultatov projekta ter omogočilo izmenjavo dobrih praks med partnerji.

Aktivnosti in vloga Krajinskega parka Strunjan v projektu POSEIDONE

Projekt POSEIDONE obsega različne aktivnosti, ki so vezane tako na morske kot kopenske habitate. V KPS se bodo na različne tematike odvile številne aktivnosti, tako v sodelovanju s partnerji, kot samostojne dejavnosti na območju parka.

Za usmeritev v trajnostnejši turizem bo izveden monitoring sidranih bark v parku, saj želimo kot podlago za nadaljnje načrtovanje turizma znotraj morskega okolja kvantificirati pritisk sidranja na morsko dno. Na pomembnih točkah obiskovanja bodo postavljeni dodatni števci za obiskovalce, ki bodo služili kot orodje za oceno obiska na naravni obali enega bolj obiskovanih naravnih okolij na območju projekta.

Večji podvig bo prenova suhozidne kamnite hiše, imenovane »kažeta«, ki predstavlja značilen element kulturne dediščine Slovenske Istre. V njih so kmetje shranjevali poljedelsko orodje in pridelke, pastirji pa so se v njih zatekali pred neurjem ali poletno pripeko. Te kamnite hiše, skupaj z ostalimi suhozidnimi objekti in njihovo okolico predstavljajo zeleno infrastrukturo, saj so pomemben življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam in tako spodbujajo ohranjenje biodiverzitete. V sodelovanju s Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper bodo pripravljene aktivnosti za spodbujanje gojenja avtohtonih kulturnih rastlin in trajnostnega kmetijstva, ki se nanašajo na kmetijske prakse v parku.

V sklopu čezmejnega ocenjevanja in spremljanja stanja ohranjenosti habitatov ter vrst bomo sinhrono z ostalimi naravnimi okolji spremljali stanje več vrst morskih ptic, ki se pojavljajo na območju projekta. Rezultati bodo služili kot osnova nadaljnjega načrtovanja strategij za spremljanje vrst. Del čezmejnega sodelovanja vključuje tudi izobraževanje in znanstvene raziskave na jadrnici »Goletta Verde« ali »Zeleni škuni«. V sklopu te aktivnost bodo organizirane tri poletne šole, kjer bodo slovenski in italijanski študenti spoznavali inovativne tehnologije za spremljanje morja in okolja.

Za otroke lokalnih šol bodo pripravljene delavnice, s praktičnimi aktivnostmi tako želimo približati pestrost lokalnega obalnega morskega sveta in grožnje, s katerimi se srečuje. Ena izmed aktualnih tematik projekta je tudi spopadanje z onesnaževanjem, v sklopu katere bodo izvedene razne čistilne akcije, na katere bodo vabljeni potapljači, lokalno prebivalstvo in javnost.

Na podlagi sodelovanja z ostalimi partnerji bomo skrbeli za izmenjavo dobrih praks in skušali doseči večjo učinkovitost predlaganih ukrepov na obširnejšem območju Severnega Jadrana.

Kick-off meeting projekta v Benetkah