POSEIDONE – Promocija zelene in modre infrastrukture za nov okoljski razvoj

Program: Interreg Italija-Slovenija
Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 1. 1. 2026
Vodilni partner: VEGAL (GAL Venezia Orientale)

Spletna stran projekta: https://www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Partnerji:

 • Dežela Veneto
 • Konzorcij za melioracijo vzhodnega Veneta
 • Konzorcij za koordinacijo raziskovalne dejavnosti v zvezi s sistemom Beneške lagune – CORILA
 • Občina Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • Fundacija WWF Italija
 • Regionalni razvojni center Koper
 • Javni zavod Krajinski park Strunjan
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
 • Občina Ankaran
 • Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Na projektu poleg vodilnega partnerja sodeluje še 11 projektnih in 7 pridruženih partnerjev iz Slovenije in Italije. Cilj projekta je spodbujanje lokalnega razvoja s podpiranjem varstva narave in biotske raznovrstnosti, razvoj zelene in modre infrastrukture v območjih Natura 2000, zmanjševanje turističnega pritiska na naravne parke in območja z visoko naravno vrednostjo ter spodbujanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu za zaščito avtohtonih vrst in širjenje znanja. Odvija se na območju Severnega Jadrana med mestom Chioggia in slovensko-hrvaško mejo. Projekt ima proračun v skupni višini 4.375.000,00 €, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v sklopu Interreg Italija – Slovenija programa Evropske Unije. Vrednost projekta za Krajinski park Strunjan znaša 312.000 €.

Izhodišče in cilj projekta

Projekt temelji na politiki bolj zelene Evrope brez CO2, ki za boj proti podnebnim spremembam vključuje varstvo in ohranitev biotske raznovrstnosti ter vzpostavitev zelene in modre infrastrukture. Z varstvom biotske raznovrstnosti bo spodbujena tudi raznolikost krajine, vključujoč kmetijske površine. Cilji projekta so predvsem izboljšanje biotske pestrosti, vzpostavitev zelene in modre infrastrukture, vzpostavitev orodij za načrtovanje trajnostnega turizma ter varstvo naravne in kulturne krajine. Poleg tega bo projekt s kampanjami ozaveščanja in akcijami čiščenja spodbujal tudi boljše upravljanje z odpadki.

Pristop čezmejnega sodelovanja med projektnimi partnerji predstavlja priložnost za srečevanje in razpravo o skupnih problematikah ali temah, kar bo izboljšalo učinkovitost in stabilnost rezultatov projekta ter omogočilo izmenjavo dobrih praks med partnerji.

Aktivnosti in vloga Krajinskega parka Strunjan v projektu POSEIDONE

Projekt POSEIDONE obsega različne aktivnosti, ki so vezane tako na morske kot kopenske habitate. V KPS se bodo na različne tematike odvile številne aktivnosti, tako v sodelovanju s partnerji, kot samostojne dejavnosti na območju parka.

Za usmeritev v trajnostnejši turizem bo izveden monitoring sidranih bark v parku, saj želimo kot podlago za nadaljnje načrtovanje turizma znotraj morskega okolja kvantificirati pritisk sidranja na morsko dno. Na pomembnih točkah obiskovanja bodo postavljeni dodatni števci za obiskovalce, ki bodo služili kot orodje za oceno obiska na naravni obali enega bolj obiskovanih naravnih okolij na območju projekta.

Večji podvig bo prenova suhozidne kamnite hiše, imenovane »kažeta«, ki predstavlja značilen element kulturne dediščine Slovenske Istre. V njih so kmetje shranjevali poljedelsko orodje in pridelke, pastirji pa so se v njih zatekali pred neurjem ali poletno pripeko. Te kamnite hiše, skupaj z ostalimi suhozidnimi objekti in njihovo okolico predstavljajo zeleno infrastrukturo, saj so pomemben življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam in tako spodbujajo ohranjenje biodiverzitete. V sodelovanju s Kmetijsko gospodarsko zbornico Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper bodo pripravljene aktivnosti za spodbujanje gojenja avtohtonih kulturnih rastlin in trajnostnega kmetijstva, ki se nanašajo na kmetijske prakse v parku.

V sklopu čezmejnega ocenjevanja in spremljanja stanja ohranjenosti habitatov ter vrst bomo sinhrono z ostalimi naravnimi okolji spremljali stanje več vrst morskih ptic, ki se pojavljajo na območju projekta. Rezultati bodo služili kot osnova nadaljnjega načrtovanja strategij za spremljanje vrst. Del čezmejnega sodelovanja vključuje tudi izobraževanje in znanstvene raziskave na jadrnici »Goletta Verde« ali »Zeleni škuni«. V sklopu te aktivnost bodo organizirane tri poletne šole, kjer bodo slovenski in italijanski študenti spoznavali inovativne tehnologije za spremljanje morja in okolja.

Za otroke lokalnih šol bodo pripravljene delavnice, s praktičnimi aktivnostmi tako želimo približati pestrost lokalnega obalnega morskega sveta in grožnje, s katerimi se srečuje. Ena izmed aktualnih tematik projekta je tudi spopadanje z onesnaževanjem, v sklopu katere bodo izvedene razne čistilne akcije, na katere bodo vabljeni potapljači, lokalno prebivalstvo in javnost.

Na podlagi sodelovanja z ostalimi partnerji bomo skrbeli za izmenjavo dobrih praks in skušali doseči večjo učinkovitost predlaganih ukrepov na obširnejšem območju Severnega Jadrana.

Kick-off meeting projekta v Benetkah

 

/ ITA /

POSEIDONE – Promozione di infrastrutture verdi e blu per un nuovo sviluppo ambientale

 

Programma: Interreg Italija-Slovenija
Durata del progetto: 1. 1. 2023 – 1. 1. 2026
Capofila: VEGAL (GAL Venezia Orientale)

Sito web del progetto: https://www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Partner:

 • Regione del Veneto
 • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
 • Consorzio per il Coordinamento delle ricerche inerenti al Sistema lagunare di Venezia – CORILA
 • Comune di Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • Fondazione WWF Italia
 • Centro di sviluppo regionale di Capodistria
 • Istitute pubblico Parco naturale Strugnano
 • Associazione per il birdwatching e lo Studio degli uccelli della Slovenia – DOPPS
 • Comune di Ancarano
 • Centro di ricerca scientifica di Capodistria – ZRS
 • Camera forestale agricola della Slovenia – Istituto forestale agricolo di Nova Gorica

 

Oltre al partner principale, il progetto coinvolge 11 partner di progetto e 7 partner associati provenienti da Slovenia e Italia. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo locale sostenendo la conservazione della natura e della biodiversità, sviluppando infrastrutture verdi e blu nei siti Natura 2000, riducendo la pressione turistica sui parchi naturali e sulle aree di alto valore naturalistico e promuovendo la biodiversità in agricoltura per proteggere le specie autoctone e diffondere le conoscenze. Si svolge nell’area del Nord Adriatico tra Chioggia e il confine sloveno-croato. Il progetto ha un budget totale di 4.375.000,00 euro, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del programma Interreg Italia – Slovenia dell’Unione europea. Il valore del progetto per il Parco naturale di Strugnano è di 312.000 euro.

 

Punto di partenza e obiettivo del progetto

Il progetto si basa sulla politica di un’Europa più verde e senza CO2, che comprende la protezione e la conservazione della biodiversità e la creazione di infrastrutture verdi e blu per combattere il cambiamento climatico. La tutela della biodiversità promuoverà anche la diversità del paesaggio, comprese le aree agricole. Gli obiettivi del progetto sono principalmente il miglioramento della biodiversità, la creazione di infrastrutture verdi e blu, la creazione di strumenti per la pianificazione del turismo sostenibile e la protezione del paesaggio naturale e culturale. Inoltre, il progetto promuoverà una migliore gestione dei rifiuti attraverso campagne di sensibilizzazione e azioni di pulizia.

L’approccio di cooperazione transfrontaliera tra i partner del progetto offre l’opportunità di incontrarsi e discutere questioni o temi comuni, che miglioreranno l’efficienza e la stabilità dei risultati del progetto e consentiranno lo scambio di buone pratiche tra i partner.

 

Attività e ruolo del Parco naturale di Strugnano (PNS) nel progetto POSEIDONE

Il progetto POSEIDONE comprende diverse attività legate ad entrambi gli habitat marini e terrestri. Nel PNS si svolgeranno numerose attività su temi diversi, sia in collaborazione con i partner che come attività indipendenti nell’area del parco.

Per orientarsi verso un turismo più sostenibile, verrà effettuato il monitoraggio delle chiatte ancorate nel parco, in quanto si vuole quantificare la pressione dell’ancoraggio sul fondale marino come base per un’ulteriore pianificazione turistica all’interno dell’ambiente marino. Saranno installati ulteriori contatori di visitatori in punti importanti nel parco che serviranno come strumento per valutare le visite alla costa naturale di uno degli ambienti naturali più visitati nell’area del progetto.

Un’impresa importante sarà la ristrutturazione della casa in pietra a secco chiamata “kažeta”, che è un elemento caratteristico del patrimonio culturale dell’Istria slovena. I contadini le usavano per conservare gli attrezzi e i prodotti, mentre i pastori le usavano per ripararsi dalle tempeste o dagli acquazzoni estivi. Queste case in pietra, insieme ad altri edifici con muri a secco e ai loro dintorni, costituiscono un’infrastruttura verde, in quanto sono un habitat importante per molte specie di flora e fauna, contribuendo così alla conservazione della biodiversità. In collaborazione con la Camera dell’Agricoltura slovena e il Centro di ricerca scientifica di Capodistria, verranno sviluppate attività per promuovere la coltivazione di colture autoctone e l’agricoltura sostenibile, in relazione alle pratiche agricole nel parco.

 

/ ENG /

POSEIDONE – Promotion of green and blue infrastructures dedicated to a new environment

 

Programme: Interreg Italija-Slovenija
Duration of the project: 1. 1. 2023 – 1. 1. 2026
Lead partner: VEGAL (GAL Venezia Orientale)

Website of the project: https://www.ita-slo.eu/sl/poseidone

Partners:

 • Veneto Region
 • Consortium for the Reclamation of the Eastern Veneto
 • Consortium for the Coordination of Research Activities on the Lagoon of Venice System – CORILA
 • Municipality of Staranzano – Organo Gestore Riserva Naturale Foce Isonzo
 • WWF Italy
 • Regional Development Centre Koper
 • Public Institute of Landscape Park Strunjan
 • Bird Watching and Bird Study Association of Slovenia – DOPPS (BirdLife Slovenia)
 • Municipality of Ankaran
 • The Sciene and Research Centre Koper – ZRS Koper
 • Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia – Institute of Agriculture and Forestry Nova Gorica

 

In addition to the lead partner, there are 11 project partners and 7 associate partners involved in the project. The project aims to promote local development by supporting nature conservation and biodiversity, developing green and blue infrastructure in Natura 2000 sites, reducing tourism pressure on natural parks and areas of high natural value, and promoting biodiversity in agriculture to protect native species and disseminate knowledge. The project takes place in the North Adriatic area between Chioggia and the Slovenian-Croatian border. The project has a total budget of € 4.375.000,00, co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg Italy – Slovenia programme of the European Union. The value of the project for the Strunjan Landscape Park is € 312,000.

 

Project starting point and objectives

The project is based on the policy of a greener, CO2-free Europe, which includes the protection and conservation of biodiversity and the creation of green and blue infrastructure to combat climate change. Biodiversity protection will also promote landscape diversity, including agricultural areas. The project’s objectives are mainly to improve biodiversity, create green and blue infrastructure, establish tools for sustainable tourism planning and protect the natural and cultural landscape. In addition, the project will promote better waste management through awareness-raising campaigns and clean-up actions.

The cross-border cooperation approach between the project partners provides an opportunity to meet and discuss common issues or themes, which will improve the efficiency and stability of the project results and allow the exchange of good practices between the partners.

 

Activities and role of the Strunjan Landscape Park in the POSEIDONE project

The POSEIDONE project comprises various activities related to both marine and terrestrial habitats. A number of activities will take place in the LPS on different topics, both in cooperation with partners and as independent activities in the park area.

In order to move towards more sustainable tourism, monitoring of anchored vessels in the park will be carried out. The goal is to quantify the pressure of anchoring on the seabed as a basis for further tourism planning within the marine environment. Additional visitor counters will be installed at important visitor hotspots to serve as a tool for assessing tourism pressure on the natural coastline of one of the most visited natural environments in the project area.

A major undertaking will be the renovation of the dry stone house called “kažeta”, which is a characteristic element of the cultural heritage of Slovenian Istria. Farmers used them to store their tools and crops, and shepherds used them to shelter from storms or summer showers. These stone houses, together with other dry-walled buildings and their surroundings, constitute green infrastructure, playing an important role of providing habitat for many species of flora and fauna, thus contributing to the preservation of biodiversity. In cooperation with the Slovenian Chamber of Agriculture and the Koper Scientific Research Centre, activities will be developed to promote the cultivation of indigenous crops and sustainable agriculture, relating to agricultural practices in the park.

As part of the transboundary assessment and monitoring of the conservation status of habitats and species, the status of several seabird species occurring in the project area will be monitored in synchrony with other natural environments. The results will serve as a basis for further planning of species monitoring strategies. Part of the cross-border cooperation will include education and scientific research on board the sailing vessel “Goletta Verde” or “Green Schooner”. As part of this activity, three summer schools will be organised where Slovenian and Italian students will learn about innovative technologies for marine and environmental monitoring.

Workshops will be organised for children from local schools, with the aim of bringing the diversity of the local coastal marine world and the threats it faces to life through hands-on activities. One of the current themes of the project is tackling pollution, which will include various clean-up campaigns to which public, local residents and divers will be invited.

Working together with other partners, we will exchange good practices and try to make the proposed measures more effective in the wider area of the North Adriatic.